ANBI

Stichting Musica Antica da Camera is statutair gevestigd in Voorschoten.

Fiscaal nummer 8062.14.697, KvK  nummer 41169413

De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Contactgegevens:

Binckhorstlaan 36, M114,
2516 BE, Den Haag
telefoon 071-513 8911
mail: info@musantica.nl

Doelstelling van Musica Antica is het voor een breed publiek organiseren van Oude Muziekconcerten. Nederland heeft op dit gebied een internationale reputatie, en jonge, talentvolle musici komen uit alle delen van de wereld naar ons land om zich hier te specialiseren. Musica Antica investeert daarom in de nieuwe generatie Oude Muziekmusici: in de eigen concerten biedt zij jonge musici podiumervaring en zij adviseert hen op weg naar de grote(re) podia. Musica Antica stimuleert het onderzoek naar 'nieuw' repertoire door musici de ruimte te geven om een origineel en verrassend programma samen te stellen. Door het steunen van een grondige bestudering van contemporaine geschriften en historische instrumentenbouw in bibliotheken en musea over de hele wereld, treedt Musica Antica in de voetsporen van de nieuwsgierige pioniers van de Oude Muziekbeweging. Het Nederlandse muziekleven speelde in deze grootste vernieuwing voor de klassieke muziek in de tweede helft van de 20ste eeuw een cruciale rol. Vanuit dit historisch besef biedt Musica Antica het publiek elk jaar een verrassende programmering met zowel onbekend als bekend repertoire.

Het beleidsplan van Musica Antica is neergelegd in het  "Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 Den Haag".


Het bestuur van Musica Antica bestaat uit:

Nicole Stolk-Luyten, voorzitter
Els van Klink-Klein Velderman, secretaris
Sven de Jongh, penningmeester
Jan-Peter Mout, lid
Annette de Vries, lid

Bestuursleden van Musica Antica verrichten hun taken onbezoldigd. Bezoldiging van de directie vindt plaats conform de CAO Nederlandse Podia.

Het beleidsplan van Musica Antica voor de periode 2017-2020 kunt hier downloaden.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten alsmede een financiële verantwoording zijn neergelegd in het meest recente Jaarverslag. Download hier het "Jaarverslag-2015". De jaarrekening over 2016 kunt u hier downloaden.